WIP Rumia
cart

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.wiprumia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu www.wiprumia.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.wiprumia.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych strony www.wiprumia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do sklepu internetowego zorganizowanego w domenie www.wiprumia.pl jest WIP spółka jawna A. Wensławowski, P. Pstrągowski, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 137; 84-240 Rumia, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000146242, NIP: 5881906937, REGON: 191963032, adres poczty elektronicznej: biuro@wiprumia.pl, tel.: +48 58 671 55 55.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Sklepu jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy lub założenia Konta. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików „cookies” zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca z zastrzeżeniem pkt III.1 Polityki Prywatności.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

 

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności sklepu internetowego prowadzonego przez WIP spółka jawna A. Wensławowski, P. Pstrągowski za pośrednictwem domeny www.wiprumia.pl
 3. SPRZEDAWCA – WIP spółka jawna A. Wensławowski, P. Pstrągowski, adres siedziby: Grunwaldzka 137; 84-240 Rumia, adres do doręczeń: Grunwaldzka 137; 84-240 Rumia wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000146242, NIP: 5881906937, REGON: 191963032, adres poczty elektronicznej: biuro@wiprumia.pl, tel.: +48 58 671 55 55.
 4. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.wiprumia.pl
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 6. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z oferty Sklepu.
 7. UŻYTKOWNIK – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. KONTO – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności Klienta w ramach Sklepu, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 10. TOWAR – rzecz lub usługa, wskazane w Sklepie które mogą być przedmiotem umowy.
 11. DOSTAWA – przemieszczenie (przepływ) ściśle określonej partii dóbr od dostawcy do odbiorcy.
 12. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar.
 13. KOSZYK – narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie www.wiprumia.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów.
 14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługa korzystania z serwisu www.wiprumia.pl polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę dostępu do Sklepu zorganizowanego w domenie www.wiprumia.pl w ramach którego, Klienci otrzymują – w ramach znajdujących się w ofercie Sklepu – możliwość zawierania ze Sprzedawcą:
  • umów sprzedaży różnego rodzaju produktów meblarskich,
  • umów o świadczenie innych usług związanych z ich sprzedażą (np. cięcia na wymiar, oklejania, frezowania, wiercenia),
  • zapisu na subskrypcję Newslettera.
 3. Sprzedaż w ramach Sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez stronę internetową www.wiprumia.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych właścicieli.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA i ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej „cookies” oraz Javascript.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik chcąc skorzystać w pełni z usług Sklepu powinien uprzednio dokonać rejestracji. W wyniku pomyślnej rejestracji zakładane jest Konto.
 5. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zgodnie z jego treścią. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
 7. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail link (hiperłącze).
 8. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych.
 10. Klient dokonujący transakcji w Sklepie powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
 11. Zamówienie jest to informacja wskazująca Klientowi jaka będzie treść zawartej umowy.
 12. Na etapie zamówienia – w zależności od rodzaju zamówionego Towaru – Klient będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
 13. Klient, dokonujący zakupu produktu meblowego – o ile system informatyczny Sklepu będzie przewidywał taką możliwość – ma możliwość zamówienia w stosunku do nabywanego produktu różnego rodzaju usługi jak np. usługi jej cięcia, nawiercania, oklejenia czy też frezowania – według swoich indywidualnych potrzeb. Po skonfigurowaniu przez Klienta parametrów usługi zostanie przygotowana przez system informatyczny Sklepu treść zamówienia.
 14. Po zaakceptowaniu przez Klienta warunków zamówienia zostaje zawarta Umowa.
 15. Przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia następuje z chwilą dokonania przez Klienta płatności. Czas realizacji zamówienia 48h.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w ciągu 5 dni. W takiej sytuacji sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz zawiadomi o odstąpieniu od realizacji mailem, SMS-em lub telefonicznie. Sprzedający może również odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy będzie ono niepełne (np. brak danych kontaktowych klienta, nieprecyzyjne określenie towaru). W takiej sytuacji sprzedający powiadomi, w miarę możliwości, kupującego o odstąpieniu od realizacji umowy.
 17. W Sklepie możliwa jest płatność przelewem, płatność w systemie PayU obejmująca szybkie przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.
 18. Sprzedający dostarcza towar na koszt kupującego w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu.
  • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas dostawy był jak najkrótszy.
  • Sprzedający dostarcza towary własnym transportem lub przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych – na koszt i ryzyko kupującego.
  • Sprzedający umożliwia odbiór osobisty w swojej siedzibie. W celu odbioru osobistego, należy umówić ze sprzedającym czas odbioru.
 19. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@wiprumia.pl lub na piśmie na adres: ul. Grunwaldzka 137, 84-230 Rumia (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
 20. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja – Klient ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku wystąpienia wad towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać drogą elektroniczną na adres: biuro@wiprumia.pl, lub w zwykłej formie pisemnej na adres: ul. Grunwaldzka 137; 84-240 Rumia.
 4. W powyższej wiadomości e-mail lub piśmie, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 7. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.wiprumia.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.wiprumia.pl.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.wiprumia.pl bez zgody Sprzedawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.wiprumia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Sprzedawca nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do Sklepu z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Sprzedawca.
 3. Użytkownik posiadający konto w Sklepie może je w każdym czasie usunąć.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 2, nastąpi potwierdzenie drogą elektroniczną usunięcia konta (za pośrednictwem adresu e-mail).
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania.
×Jak możemy Ci pomóc?