WIP Rumia
cart

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wiprumia.pl jest WIP Spółka Jawna A. Wensławowski, P. Pstrągowski, miejsce wykonywania działalności: ul. Grunwaldzka 137; 84-230 Rumia, adres do doręczeń: ul. Grunwaldzka 137; 84-230 Rumia, nr KRS: 0000146242, NIP: 5881906937, REGON: 191963032, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wiprumia.pl, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej www.wiprumia.pl w przypadku wystąpienia jednego z poniższych przypadków:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
   • utworzenia i zarządzania Kontem;
   • obsługi i realizacji zamówienia;
   • przeprowadzenia procesu płatności;
   • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
   • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez www.wiprumia.pl w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
   • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
   • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
   • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
   • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
   • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
   • windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
   • przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
   • przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
  • imię i nazwisko/nazwę firmy,
  • data urodzenia/nr NIP lub KRS firmy,
  • adres zamieszkania/siedziby firmy,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej.
 3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu www.wiprumia.pl
 6. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych, dla celów statystycznych oraz marketingowych.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej w celu określonym w szczególności w pkt II.1.a-c niniejszego dokumentu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • dostęp do danych – art. 15 RODO,
  • sprostowanie danych – art. 16 RODO,
  • usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  • przeniesienie danych – art. 20 RODO,
  • sprzeciw – art. 21 RODO,
  • cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO,
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 można wysłać stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wiprumia.pl, bądź skontaktować się z Administratorem w zwykłej formie pisemnej pod adresem: ul. Grunwaldzka 137; 84-230 Rumia.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
  • „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje również własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Z kolei „cookies” zewnętrzne Administrator wykorzystuje w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej www.wiprumia.pl w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
×Jak możemy Ci pomóc?